GDPR-opas 1: Mikä on GDPR?

Mikä on uusi eurooppalainen tietosuoja-asetus?

Eurooppalainen tietosuoja vaikutukset
GDPR eli General Data Protection Regulation on uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU-asetusnumero 2016/679). Se tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa 25.05.2018. Käytännössä kaikkien organisaatioiden tulee noudattaa tietosuoja-asetusta toukokuusta 2018 alkaen, eli viimeistään silloin henkilötietojen käsittely tulee olla asetuksen vaatimalla tasolla. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Tuosta päivämäärästä alkaen GDPR siis korvaa kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalliset tietosuojalait, myös Suomen nykyisen henkilötietolain vuodelta 1999 (säädösnumero 523/1999).

GDPR:ään liittyvä tieto ja tulkinnat lisääntyvät koko ajan, mutta käytännön kokemuksia ja viranomaisen ennakkopäätöksiä saadaan vasta asetuksen astuttua voimaan.

 

Miksi se on laadittu?

1. Taustalla on tarve vastata teknologian kehitykseen, digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin haasteisiin koskien henkilötietojen suojaa. Tavoitteena on yhtenäistää tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä Euroopan unionissa eli luoda yhdet yhteiset tietosuojapelisäännöt monikansallisille yrityksille. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn sääntely yhtenäistyy, kun sama asetus koskee kaikkia EU/ETA-jäsenmaita.

2. Tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus parantaa yksilön perusoikeuksia ja -vapauksia sekä heidän oikeuttaan henkilötietojensa suojaan.

3. Tavoitteena on parantaa kuluttajien luottamusta digitaalisiin sisämarkkinoihin. Muun muassa EU:n sisällä toimivista verkkokaupoista tulee kuluttajille entistä luotettavampia henkilötietojen käsittelyn suhteen.

 

Keneen sillä on vaikutusta?

Asetus koskee sekä yksityistä että julkista sektoria. Käytännössä kaikkien organisaatioiden, joilla on tallessa henkilötietoja koskien yrityksen omaa henkilökuntaa tai muita sidosryhmiä, tulee noudattaa tietosuoja-asetusta. Ei ole merkitystä toimiiko yritys kuluttaja-asiakkaiden (B2C) vai yritysten (B2B) kanssa, samat säännöt koskevat kaikkia organisaatioita.

 

Mikä on muuttunut aikaisemmista säädöksistä?

1. Suurin muutos verrattuna aiempaan tietosuojalainsäädäntöön on osoitusvelvollisuus. Ei siis riitä, että organisaatio noudattaa tietosuojalainsäädäntöä, vaan sen on pystyttävä myös konkreettisesti osoittamaan se esimerkiksi dokumentaation avulla, kun aiemmin riitti vain asian sanallinen toteaminen.

2. Organisaatioilla on jatkossa myös velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista, mikä tarkoittaa, että yrityksellä tulee olla valmiudet tietoturvaloukkauksen havaitsemiseen, niistä ilmoittamiseen sekä vahinkojen minimoimiseen. Tietosuojaloukkaus voi olla esimerkiksi yrityksen asiakasrekisteriin murtautuminen. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle 72 tunnin sisällä loukkauksen havaitsemisesta sekä loukatuille rekisteröidyille mikäli kyseessä on korkea riski, kuten henkilötunnuksen joutuminen vääriin käsiin.

3. Henkilöllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot tarkasteltavaksi ja hän voi pyytää niiden korjaamista tai poistamista. Pyyntöjen määrää on vaikea arvioida, mutta kannattaa varautua siihen, että niitä tulee jatkossa.

4. Valvovat viranomaiset voivat langettaa organisaatioille sanktioita laiminlyönneistä.

5. Henkilötietoja tulee säilyttää EU/ETA -alueella, jotta tietosuojan taso on varmasti tietosuoja-asetuksen mukainen. EU/ETA-alueen ulkopuolella on kuitenkin olemassa myös riittävän tietosuojatason maita, joissa on komission mielestä riittävän kattava tietosuojan taso. Näihin kuuluu esimerkiksi Yhdysvallat niin kutsutun Privacy Shield -sopimuksen kautta.

 

Mitä vaikutusta tällä on tavallisen suomalaisen PK-yrityksen arkeen?

Eurooppalainen tietosuoja vaikutus
Organisaatioiden tulee noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta viimeistään 25.05.2018 alkaen.

Ylipäätään tietoturva- ja tietosuoja-asioiden kuntoon laittaminen on kaikkien organisaatioiden etu. Tässä tapauksessa lainsäätäjät ovat kuitenkin pitäneet huolen, että asetusta myös noudatetaan. Uudessa tietosuoja-asetuksessa on nimittäin varsin ponnekas kannustin: tietosuojaloukkauksista voi seurata yritykselle jopa 20 miljoonan euron tai liikevaihdosta 4 % suuruinen hallinnollinen seuraamusmaksu, kumpi tahansa on suurempi. Rangaistus on niin suuri, että se kaataa tai vähintäänkin rampauttaa suurimman osan suomalaisista PK-yrityksistä. Tietosuojarikkomuksesta voi raportoida valvovalle viranomaiselle kuka tahansa, joka päätyy yrityksen rekistereihin, kuten entinen asiakas tai työntekijä tai jopa kilpailija, joka on esimerkiksi tilannut uutiskirjeen nettisivuilta. Ei siis kannata tuudittautua siihen uskoon, ettei riski olisi todellinen.

Asetuksen noudattaminen tuo myös kilpailuetua, koska asiakkaat valitsevat todennäköisesti mieluiten toimittajan, joka osoittaa luotettavuutensa noudattamalla tietosuoja-asetusta. Tällaisen toimittajan tai palveluntarjoajan käyttäminen on yksi tietosuoja-asetuksen velvoitteista yrityksille ja organisaatioille.

 

Tietosuoja-asetus konkreettisesti

1. Kuka tahansa yrityksen kanssa tekemisissä oleva henkilö voi pyytää omat tietonsa tarkasteltavaksi – esimerkiksi entinen työntekijä, asiakas tai markkinointiviestinnän vastaanottaja. Tiedot pitää luovuttaa kuukauden sisällä, selkolukuisessa muodossa ja rekisterinpitäjän on varmistettava rekisteröidyn henkilöllisyyden oikeellisuus ennen tietojen luovuttamista.

2. Lisäksi tietosuojaloukkauksista, kuten esimerkiksi murroista organisaation asiakasrekisteriin, pitää ilmoittaa 72 tunnin kuluessa. Tässä ajassa pitää osata kertoa, mitä tietoja murtautuja on saanut käsiinsä. Eli tulee tietää, mitä henkilötietoa on joutunut vääriin käsiin, mitkä ovat sen todennäköiset seuraukset, kuinka tilanteeseen on varauduttu sekä mitä toimia sen tai haittavaikutusten ehkäisemiseksi on tehty.

3. Henkilötietojen rekisteröimiseen pitää jatkossa olla selvästi osoitettavissa oleva suostumus (consent), jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojen käsittelyn.

4. Tietosuoja-asetuksen yhteensopivuuden sekä noudattamisen osoitusvelvollisuus, jossa osana myös henkilötietojen käsittelystä sopiminen yrityksen tai organisaation toimittajien, palveluntarjoajien sekä muiden käsittelijöiden kanssa.

 

Mitä kaikkia tietoja  asetus koskee?

Henkilötiedoksi (personal data) luetaan kaikki tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnolliseen henkilöön liitettävä tieto, kuten nimi (etu- ja sukunimi), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, IP-osoite, rekisteritunnus, kuva, sijaintitieto, kotiosoite ja pankkitieto.

Henkilöä, josta tällaisia tietoja on tallennettu, kutsutaan rekisteröidyksi (data subject).

Henkilötietoja on tyypillisesti kertynyt lukuisiin eri paikkoihin. Yrityksillä voi olla suuri työ selvittää, mitä henkilötietoa heillä on, missä tietoa on, kenellä on pääsy tietoihin ja kuinka tieto on suojattu. Käytännössä tietoja löytyy esimerkiksi asiakasrekistereistä, tiedotuslistoilta, tilausjärjestelmistä, omien työntekijöiden listauksista ja työterveyden arkistoista.

Mikäli henkilö itse pyytää, on hänelle kerrottava, mitä tällaisia tietoja hänestä on tallennettu ja mistä syystä.

 

Kuka on vastuussa tietojen suojaamisesta?

Tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa erotellaan rekisterinpitäjä ja käsittelijä. On tärkeää huomata, milloin yritys on rekisterinpitäjä ja milloin käsittelijä, jotta vastuunjaosta ollaan selvillä. Rekisterinpitäjä (controller) on se taho, jota varten henkilötiedot tallennetaan rekisteriin ja on siis viimekäden vastuussa rekisterin sisältämistä tiedoista. Käsittelijä (processor) puolestaan käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Molemmat ovat korvausvastuullisia. Käsittelijällä on myös velvollisuus auttaa rekisterinpitäjää rekisteröityjen tietopyynnöissä sekä mahdollisten loukkausten selvittämisessä.

Rekisterinpitäjä ja käsittelijä ovat kyseessä esimerkiksi silloin, kun työvaateyritys saa asiakasyritykseltä heidän henkilöstönsä nimiä ja vaatekokoja työvaatetilauksen yhteydessä. Tällöin asiakasyritys on rekisterinpitäjä ja työvaateyritys käsittelijä. Työterveyden kohdalla tilanne on hieman monimutkaisempi, sillä yritys on rekisterinpitäjä luovuttaessa työntekijän tietoja työterveydelle, joka toimii tässä tilanteessa käsittelijänä. Mutta työterveydestä tulee rekisterinpitäjä, kun se muodostaa työntekijästä terveystietoa, jota taas yritys ei saa käyttöönsä.

Jokaisen rekisterin kohdalla on hyvä miettiä, kummassa roolissa organisaatio toimii. Käsittelijä ja rekisterinpitäjä sopivat keskenään henkilötiedon käsittelystä, mutta asetus asettaa sopimukselle tiettyjä sisältövaatimuksia. Sopimuksesta tulee käydä ilmi esimerkiksi se, miten rekisteröidyn oikeus tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistoon käytännössä toteutetaan.

Kuka valvoo asetuksen noudattamista?

GDPR toimenpiteetSuomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Käynnissä on kuitenkin valvontaviranomaisen toiminnan uudelleenjärjestäminen. Yleisen tietosuojalain myötä Suomessa tietosuojaviranomainen on jatkossa Tietosuojavirasto, jonka alaisuudessa toimii Seuraamuslautakunta.

Apua tietosuoja-asioiden saattamiseksi uuden asetuksen vaatimalle tasolle saa monilta eri toimijoilta, kuten lakitoimistoilta ja ICT-asiantuntijoilta.

 

Käytännön toimenpiteet tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa

Laadimme suomalaisille PK-yrityksille suunnatun oppaan, jossa käymme läpi toimenpiteet GDPR:ään valmistautumisessa. Voit tilata oppaan sähköpostiisi täyttämällä allaolevan lomakkeen:

Lataamalla tiedoston hyväksyt, että Triuvare Oy voi olla yhteydessä sinuun sähköpostitse ja/tai puhelimitse.

Kaikki IoT-projektit ovat samanlaisia

– Kaikki IoT-projektit ovat käytännössä samanlaisia ja rakentuvat neljästä palikasta, kertoi Triuvaren teknologiajohtaja Timi Rantanen Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämässä IoT-seminaarissa 18.4.2018.

Ensimmäinen IoT:n eli esineiden internetin osanen on sensori, jolla voidaan mitata esimerkiksi liikettä, lämpötilaa tai kameran kuvaa. Toisena tulee kommunikaatio eli tiedon siirtäminen langattoman verkon, sisäverkon, mobiilidatan tai muun keinon kautta. Kolmanneksi osaksi tarvitaan datavarasto, jonne tieto tallentuu. Se voi sijaita esimerkiksi Microsoftin, Amazonin tai Googlen pilvipalveluissa. Tämän jälkeen seuraa vielä kerätyn datan hyödyntämisen vaihe, jossa asetetaan halutut näkymät ja hälytykset, laaditaan sovellukset ja niin edelleen. Kaikkiin näihin osioihin kannattaa valita sellainen yhteistyökumppani, joka on juuri sen alan erityisosaaja, jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä.

 

Käytännössä IoT-projekti kannattaa aina aloittaa päinvastaisessa järjestyksessä. Ensin mietitään projektille konkreettinen tavoite: mitä tällä halutaan saavuttaa? Tavoitteena voi olla esimerkiksi se, että täyteen luentosaliin ei yritä sisälle enää enempää ihmisiä.  Seuraavaksi mietitään, miten dataa halutaan käyttää. Halutaanko esimerkiksi luentosalin ovelle näyttöön tieto, montako vapaata paikkaa salissa on? Seuraava vaihe on määritellä se, mistä kaikesta dataa kerätään. Riittääkö esimerkiksi varattujen tuolien määrä vai pitäisikö tarkkailla myös salin lämpötilaa ja ilman laatua? Seuraavaksi on hyvä miettiä se, pitääkö kerättävälle datalle tehdä jotain, kuten yhdistää se toiseen, vertailla viitearvoihin tai tehdä siitä laskelmia. Vasta viimeisenä valitaan näille kriteereille sopiva alusta ja mahdollinen kumppani avuksi toteutukseen.

Älä lähde tekemään yhteistyötä sellaisen tahon kanssa, jonka puheessa vilisee vieraita termejä ja joka ei osaa selittää asioita yleiskielellä. Se on yleensä merkki siitä, että ihminen itsekään ei tiedä, mistä puhuu, Rantanen napauttaa.

Ensimmäinen tilikauden triuvarelainen on Ari-Matias Angeria!

Äänestys tilikauden triuvarelaisesta järjestettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

– Äänestys haluttiin järjestää, jotta Triuvaren työntekijät kiinnittäisivät huomiota siihen, miten yrityksemme arvot näkyvät jokapäiväisessä työskentelyssämme. Kuka edustaa mitäkin arvoa parhaiten ja miksi? Mitä voin oppia tältä henkilöltä eli mitä hän tekee eri tavalla kuin muut, jotta kyseinen arvo tulee esiin hänen työskentelyssään? kertoo henkilöstövastaava Annika Heino.

Henkilöstöä pyydettiin antamaan jokaisen arvon osalta ääni sille henkilölle, jonka työskentelyssä kyseinen arvo tulee parhaiten esiin. Eniten kokonaisääniä saanut työntekijä palkittiin tilikauden triuvarelaiseksi, jonka nimi kaiverrettiin palkintotauluun. Palkinnoksi tilikauden triuvarelainen sai ylimääräisen palkallisen vapaapäivän.

– Kisa oli tasainen ja äänet äänet menivät kahdessa kategoriassa tasan.

Parhaiten Triuvaren arvoja edustavat työntekijät tilikaudella 2018-19:

ASIAKASLÄHTÖISYYS: Asiakasvastaava Mikko Tukia ja ICT-tuki Ari-Matias Angeria
JOUSTAVUUS: ICT-tuki Henri Vilento
TAVOITETTAVUUS: Asiakasvastaava Mikko Tukia ja tuotantopäällikkö Antti Patronen
SOSIAALISUUS: ICT-tuki Ari-Matias Angeria

Tilikauden triuvarelaisena 2018-19 palkittiin ICT-tuessa toimiva Ari-Matias Angeria, joka sai eniten kokonaisääniä.

– Palkinto oli yllätys ja iso kunnianosoitus työkavereilta – siispä nostan hattua ja osoitan kiitokset muille triuvarelaisille! Omalla tekemisellä olen koittanut saada muutosta aikaan ja ilmeisesti oikeita asioita on tullut tehtyä, kertoo Ari-Matias.

Tilikauden triuvarelaisena palkittiin ICT-tuen Ari-Matias Angeria. Palkinnon luovutti henkilöstövastaava Annika Heino.

Vaikka mies itse yllättyikin saamastaan tunnustuksesta, ei palkinnon saaja tullut kollegoille yllätyksenä:

– Ari-Matias edustaa Triuvaren arvoja joka kategoriassa ja onkin nappivalinta tilikauden triuvarelaiseksi. Arska on huolellinen ja järjestelmällinen, erinomainen viestimään asioita sekä ulkoisesti että sisäisesti, helposti lähestyttävä ja kaikin puolin hieno tyyppi. Erityisen hieno tämä tunnustus on mielestäni siksi, että sitä ei valitse hallitus tai johtoryhmä, vaan ne kollegat ja työkaverit joiden kanssa työtä tehdään päivittäin, kommentoi henkilöstövastaava Annika.

Mitä välineitä IT-firmassa käytetään – Osa 1: kännykät

Triuvarella työntekijöillä on vapaus valita omat työvälineensä. Yritys kustantaa puhelimen ja lisävarusteet verottomana 600 euroon asti. Kalliimmasta puhelimesta työntekijä maksaa itse ylimenevän osuuden. Noin puolella triuvarelaisista kilisee taskussa Huawein puhelin. Seuraavaksi eniten on Samsungeja. Applen laitteita on pari ja OnePlus-, Nokia- ja LG-merkkisiä yhdet.

Triuvaren puhelimia hallitaan Huoleton Mobiililaitehallinnalla ja asennuksen yhteydessä puhelimeen asennetaan mm. lounasetusovellus, työaikakirjaussovellus, Skype ja poissaolotiedotteiden hallinta. Puhelimen käyttöikä Triuvarella on kaksi vuotta, koska tärkeinä työvälineinä puhelimet halutaan pitää koko ajan takuun piirissä. Kahden vuoden jälkeen puhelin hävitetään ohjelmallisesti ja siitä tulee varalaite rikkoutumisten varalle.

Kysyimme triuvarelaisilta, millä perusteilla kukin on työpuhelimensa valinnut ja mitä niistä on pidetty:

PuhelinKäyttäjäMiksi valittuMitä kokemuksia
Apple iPhone 7ArkkitehtiEi ollut mitään muuta järkevän kokoista 5" tai alle kokoista puhelinta oikeassa hintaluokassa. Ja huhujen mukaan tämän pitäisi kestää vettä. Ihan ok mutta ei tässä mitään isoa suositeltavaa löydy. Vanha Nexus 5X pesee tämän mennen tullen. Hyvän kokoinen, mutta todella liukas pitää kiinni. Näyttö aivan järkyttävän pehmeä. Jää todella helposti naarmuja. Useampi iso naarmu näytössä 4 kk jälkeen verrattuna vanhaan Nexukseen, joka kesti avaimetkin samassa taskussa.
Apple iPhone 6s+TeknologiajohtajaiLuuri-maailmaan hyppääminen on vanhoja peruja iPhone 4:sta lähtien, jolloin yrityksen omistajina toisen meistä piti hankkia Nokian luuri ja toisen iPhone, jotta osaamme tukea molempia suosittuja merkkejä. Mä sitten riskeerasin mielenterveyteni hyppäämällä mukaan kulttiin. Pysyminen Apple-uskovaisena on taasen ollut enemmän ostettujen softien ja lisävarusteiden (telakka, autolaturi yms.) syytä.
Seuraavaksi luurikseni harkitsen hyvin vahvasti kyllä jotakin Androidia käytännön testin vuoksi.
Helppokäyttöinen, perustoimiva luuri. Tosi paljon edelleen on asioita blokattu, mikä voi tulla Androidista vaihtajalle yllätyksenä. Kuten esim. oman soittoäänen laitto luuriin ei olekaan ihan simppeliä tai kahdesta erillisestä sähköpostista liitteiden ottaminen ja niiden kaikkien lähettäminen kolmannessa sähköpostissa eteenpäin ei toimi kuten loogisesti odottaisi.
Huawei P10MyyntiParas hinta/laatu-suhde, hyvä koko, kätevä navi-näppäin, joten nopea puhelintyöskentely onnistuu, joka myynnissä suuri etu Akun kestosta hieman nopeasti kuluvan kuva, kaiken kaikkiaan todella kätevä ja hyvä (+hieno).
Huawei P10MarkkinointiMarkkinoinnin käyttöön erityisesti kuvausominaisuuksia ajatellen. Sai kameravertailuissa erittäin korkeita pisteitä. Lisäksi Dual-SIM-ominaisuus houkutti. Kuvista tulee aika tummia ja erottelukyky tummien sävyjen kohdalla on välillä aika heikko. Videon laatu valitettavan rakeinen. En välttämättä suosittelisi tähän käyttöön ensisijaisena vaihtoehtona. Valitsen jatkossa Samsungin tai iPhonen. Puhelimena sen sijaan vallan toimiva kapistus. 😊 
Huawei P9 PlusAsiantuntijaAikoinaan paras hintalaatu-suhde ja myös arvosteluissa sai hyvät pisteet Todella hyvä akun kesto ja perusvarma nopea puhelin. Hyvä näyttö ja äänenlaatu. Nykyään välillä GPS sekoilee ja tulee "haamupainalluksia". Eli yhtäkkiä vaikka tekstaria kirjoittaessa saattaa tulla "painallus" näytön vasempaan reunaan jne. Myös päivitykset tulevat todella myöhässä.
Huawei Honor 7AsiantuntijaDual Sim
Sormenjäljenlukija
Hyvä käyttöliittymä
Miellyttävä silmälle ja myös käyttää
Hyvä akunkesto
Helposti kustomoitava
Tietoturvallinen, eri "profiilit" otettavissa eri tunnusluvun takaa käyttöön itselle ja vieraskäyttäjälle
Tehokas
Hyvä kamera
Tykkään paljon, paras luuri, joka mulla on ollut
LG G3AsiantuntijaValitsin, koska oli silloin sopivan edukas, jotta jos puhelin sattuu hajoamaan, ei ala harmittaa. Ei oikeastaan muita valintasyitä.  Toimi hyvin ensimmäisen vuoden, hidastui kun toinen vuosi alkoi, ja nyt vetelee viimeisiään nopeuden suhteen. Muutoin ei moitittavaa. Näytön koko ollut sopiva, pystyy vielä käyttämään yhdellä kädellä suht. vaivattomasti. 
Nokia 8ArkkitehtiEnsimmäinen kriteeri oli ns. "puhdas" android eli ei tehtaalla asennettuja valmistajan sovelluksia joita ei pysty poistamaan oli saanut myös hyviä arvosteluja ihan käyttäjien toimesta ja plussana vielä suomalaisuus vaikka laite tehdäänkin Kiinassa. Toiminut ensimmäiset pari viikkoa oikein mallikkaasti, yksi ongelma on käyttö yhdellä kädellä jos makuullaan, tämä ei oikein onnistu koska pakosti kämmensyrjä osuu näytön laitaan ja skrollaus ei silloin toimi myöskään sormenjälkeä on tässä asennossa mahdoton yhdellä kädellä saada laitettua (tiedän tiedän, makaa vähemmän tai käytä kahta kättä).
OnePlus 3TMyyntiTestivoittaja hinta-laatusuhteeltaan
Iso näyttö 5,5"
128 Gb muistia!
2 sim-korttia
Laadukkaat kamerat 16Mpix kamerat molemmilla puolilla/ 4K videokuvaus
Nopea dash-lataus... akku täyteen 1h 15min
Ei ole koskaan jumittanut, aina nopea
Jaksaa pyörittää kaikkea mitä ihminen tarvitsee
Kestää vettä:
Selvisi Virallisesta WC-pönttötestistä 100% ehjänä (tippui uppeluksiin wc-pönttöön eli kastui kokonaan, imin kuivaksi pölynimurilla kaikki reiät - toiminut moitteetta kuin suoraan tehtaan liukuhihnalta konsanaan)
Samsung Galaxy S7HallintoValittu, koska tottunut käyttämään Samsungia.Toiminut hyvin, selkeä käyttöliittymä, kivan näköinen ja kaikki toimii moitteettomasti. Takakuori on lasia, halkeaa siis yhtä herkästi kuin näyttö. Kamera erittäin hyvä, ottaa hyvälaatuisia kuvia. Sormenjälkilukija löytyy.

Näiden lisäksi käytössä on muita Huawein Mate- ja Honor-malleja sekä Samsungin Galaxy A-sarjaa.

Vinkki: Tiedoston liittäminen sähköpostiin suoraan SharePointista

Tallennatko SharePointista tiedoston työpöydällesi, jotta voit liittää sen sähköpostiin? Niin meilläkin moni teki aikaisemmin, mutta ei enää! Oheisesta kuvakaappauksesta opit, miten SharePointissa oleviin tiedostoihin selataan suoraan Outlookin liitä tiedosto -komennosta.

Liitä tiedosto suoraan Sharepointista

Selaa SharePointista haluamaasi tiedostoon. SharePoint hakee oletuksena linkin pilvessä sijaitsevaan tiedostoon. Mikäli olet lähettämässä tiedostoa organisaatiosi ulkopuolelle, klikkaa pienestä nuolesta tiedoston vieressä ja valitse Attach as a copy. Valmis!

liitä tiedosto Sharepointista suoraan

Tarjolla Huoleton™ Työasema edullisella kuukausivuokralla

Tarjoamme asiakkaille nyt myös työasemia edullisena kuukausiveloitteisena pakettina 36 kuukauden vuokra-ajalla!

Työasemien vuokraus

Saat koneet edulliseen vuokrahintaan 36 kk sopimuksella!

Hinnoittelu ei perustu rahoituskertoimiin, kuten leasingyhtiöillä, vaan aina laitteen voimassaolevaan jäännösarvoon. Tämä on usein asiakkaalle kannattavampaa, kuin perinteisen rahoituksen käyttö. Jäännösarvo riippuu tuotteen sisällöstä ja siitä, miten pitkän elinkaaren omaava tuote on. Esimerkiksi pitkän elinkaaren laitteet, joilla on useiden vuosienkin jälkeen saatavilla lisäosia ja saatavuus on taattu vähintään kolmeksi vuodeksi ovat tällaisia.

Malli on kätevä asiakkaalle, koska laitteet tulevat tarvittaessa automaatisesti vaihdettua 3 vuoden välein. Näin työntekijöillä on aina käytössä asianmukaiset ja toimivat laitteet. Olemme Triuvarelta yhteyksissä vuokra-ajan lähestyessä loppuaan, jotta voimme sopia jatkotoimenpiteistä. 36 kuukauden vuokrakauden päättyessä asiakas voi:

1. Irtisanoa sopimuksen, jolloin laitteet palautetaan. Tarvittaessa voidaan tehdä uusi edelleenvuokraussopimus uudesta kuukausiveloitteisesta työasemapaketista.
2. Jatkaa samoilla laitteilla ja edelleenvuokraussopimuksella.
3. Lunastaa laitteet itselleen. Hinta määritellään laitteen voimassaolevan jäännösarvon mukaan.

Vuokrahinta sisältää käyttöoikeuden sovittuihin ICT-laitteisiin vuokrakauden ajan ja kiintolevyn tietoturvallisen tyhjennyksen (1 ylikirjoituskerta) vuokrakauden päätyttyä. Mikäli tietoturvavaatimuksenne edellyttävät useampaa ylikirjoitusta, veloitetaan tällöin laitteen hävitys kulloinkin voimassaolevan Huoleton™ -palvelusopimuksen mukaisesti. Vuokrahinta ei sisällä laitteiden asennusta tai toimitusta asiakkaalle eikä laitteisiin kohdistuvia tuki-, ylläpito- tai huoltotoimenpiteitä (lukuun ottamatta laitepakettiin sisältyvää valmistajan tarjoamaa laitetakuuta), jotka veloitetaan erikseen asiakkaalla käytössä olevan ICT-tukipalvelupaketin mukaisesti.

Vuokralle on saatavilla laaja valikoima eri työasemia. Pyydä yleisimpien mallien hinnasto osoitteesta myynti@triuvare.fi tai pyydä tarjous haluamastasi mallista.

Miksi ulkoistettujen IT-palveluiden tarjouksia on vaikea vertailla?

IT-palveluiden kilpailuttamisessa suurimmaksi ongelmaksi voi muodostua tarjouksien vertaileminen.
– Suurin ongelma tarjouksien vertailussa on se, että ICT-yritykset hinnoittelevat palvelunsa eri malleilla. Peruskuukausimaksuun ei välttämättä sisälly juuri mitään palveluita. Tukipuhelut kirjataan ylös, mutta heti kun asiaa aletaan selvittää yrityksessä, alkaa tuntikiintiö tai tuntilaskutus juosta. Tarjottu hinta näyttää paperilla halvalta, mutta todellisuudessa lisäkuluja kertyy palvelun käytöstä, kertoo Triuvaren ratkaisumyyjä Mia Pouhula.

Tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa olla tarkkana

– On hyvin tyypillistä, että kuukausimaksuun sisältyy tietty määrä tukipyyntöjä, jonka yli menevistä asiakasta laskutetaan erikseen. Tällainen maksumalli houkuttaa, koska asiakas voi olla varma, ettei maksa turhasta. Kulut voivat kuitenkin tällaisessa mallissa nousta reilusti yli jatkuvan kuukausipalvelun hinnan. Käytännössä tilanne johtaa myös helposti siihen, että IT-ongelmia yritetään ratkoa omin päin ja työaikaa voi mennä hukkaan, kun ei raaskita hyödyntää valittua palveluntarjoajaa. Myös budjetoiminen vaikeutuu, kun hintoja ei tiedetä etukäteen.

Halvin tarjous ei aina tulekaan edullisimmaksi. Triuvarella Huoleton Premium-palvelu on rakennettu niin, että kuukausimaksuun sisältyvät kaikki tuki- ja ylläpitopalvelut. Ympäristön haltuunoton lisäksi myös kattava IT-analyysi sisältyy maksuun. IT-analyysillä varmistetaan asiakkaille tarjotun tukipalvelun korkea laatu, koska Triuvarella on siten täydellinen ja ajantasainen tieto asiakkaan IT-ympäristöstä. Analyysin avulla löydetään myös riskitekijät sekä tunnistetaan kehitystä vaativat IT:n osa-alueet.

Kiinnitä hinnan lisäksi huomiota siihen, että nämä ovat kuukausihintaisella IT-tarjouksella mukana:

 • rajaton määrä tukea ja vianselvitystä tuen aukioloaikoina palvelimiin, työasemiin, tulostimiin, mobiililaitteisiin sekä verkko-ongelmiin liittyen
 • palvelinylläpito, sisältäen päivitysten asennukset ja tarkistukset, sekä varmuuskopiointien ja  virustorjunnan valvonnan
 • keskitetty päivitystenhallinta, joka on erittäin tärkeä tietoturvan kannalta
 • käyttäjätuki Microsoft Office 365 -palveluun liittyvissä tarpeissa

Haluatko meiltä apua hahmottamaan, mistä asioista teidän kannattaisi pyytää tarjous? Jätä yhteydenottopyyntö.

Tai lataa valmis tarjouspyyntöpohja.

Tarjouspyyntöjä tehdessä kannattaa pitää huoli siitä, että saadut tarjoukset ovat keskenään yhdenmukaisia. Tarjoukset kannattaakin pyytää mahdollisimman yksityiskohtaisina listoina, joista selviää paitsi se, mitä tarjoukseen halutaan sisällytettävän, myös se, mitä tarjoukseen EI tarvita. Laadimme avuksesi valmiin tarjouspyyntöpohjan, jota käyttämällä varmistat sen, että saamasi tarjoukset ovat aidosti keskenään vertailukelpoisia.

– Toinen ongelma syntyy siitä, että tarjousta pyydettäessä ei aina olla ihan varmoja, mitä organisaatiossa tarvitaan. Tämä korostuu erityisesti niissä organisaatioissa, joissa omaa IT-ihmistä ei ole. Silloin on hyvä pyytää apua ammattilaiselta. Ammattitaitoinen myyjä osaa nopeasti auttaa hahmottamaan sen, minkälaisista asioista kannattaa pyytää tarjous. Siltä pohjalta on helpompi lähteä jatkamaan tarjouspyyntöjen kanssa.

Mikko Hyppönen, F-Secure: Maailman monimutkaisin kone

Mikko Hyppönen, F-Secure

Kolumnistina Mikko Hyppönen, F-Secure

Internet on maailman monimutkaisin kone. Internetissä miljardit käyttäjät ja vielä lukuisammat laitteet ovat käytännössä vain klikkauksen päässä toisistaan.

Internetin alkuperäinen suunnitteluperiaate edellytti kykyä viestiä ydinsodan runtelemassa maailmassa. Internetin tuli kyetä toimimaan rikkinäisenä ja keskeneräisenä. Ja näin se todella tekee: Internet kokonaisuutena toimii vaikka se on joka hetki vähän rikki sieltä sun täältä.

Ollakseen pitkälle automatisoitu järjestelmä, internet on korostetun riippuvainen avainhenkilöistään. Reitityksen toimivuutta ja liikennekapasiteetin riittävyyttä vahtii valikoitunut vuorotyötä kavahtamaton erityisasiantuntijoiden joukko. Heidän tehtävänään on varmistaa, että verkko toimii auringonpilkuista, kaukomaiden maanjäristyksistä tai kysynnän ja tarjonnan vaihteluista huolimatta. Suomessa näitä avainhenkilöitä on joitakin satoja. He ovat niitä, jotka tietävät todella, miten verkkomme ja tietojärjestelmämme toimivat ja miten ne korjataan.

Kyberturvallisuudesta puhutaan sekä yleis- että ammattimediassa pääsääntöisesti epäonnistumisten, uhkakuvien ja niihin varautumisen kautta. Samanaikaisesti vähemmälle huomiolle jää, että kykymme vastata kyberturvallisuuden uhkiin ei kenties ole koskaan ollut niin hyvä kuin nyt.

Paljon parjattu Windows tarjoaa vuosi vuodelta parempia työvälineitä tietoturvasta huolehtimiseen. Pilvipalvelujen teknisen tietoturvallisuuden taso on jo ylittänyt sen mihin keskiverto tietohallinto voi ikinä kuvitella pääsevänsä. Vielä vajaa sukupolvi sitten ei edes uskallettu haaveilla, että kansalaisten saatavilla olisi yhtä edistynyttä kryptologiaa kuin mihin halvimmatkin kuluttajatuotteet nykyisin pystyvät.

Palvelunestohyökkäysten laajuuden ja generoidun hyökkäysliikenteen määrän suhteen tehdään jatkuvasti uusia ennätyksiä. Vastaanottavana osapuolena olevia hyökkäykset epäilemättä harmittavat, mutta helikopteriperspektiivistä katsovat iloitsevat siitä, että runkoverkoissa riittää potkua moisen liikennemäärän välittämiseen.

Verkossa on monenlaisia hyökkääjiä. Kaikessa uhka-arvioinnissa on tärkeää tunnistaa vastapuoli ja ymmärtää tämän toimintaa. Tänä päivänä kyberuhkien aiheuttajia edustavat jotakin seuraavista ryhmistä:

  • hakkerit
  • haktivistit
  • rikolliset
  • valtiolliset toimijat
  • ekstremistit

On siis oleellisen tärkeää, että yritykset tekevät uhkakartoituksensa oikein, ja suunnittelevat suojautumisensa oikeaa uhkakuvaa vastaan. Kaikki hyökkääjät eivät ole kaikkien kohteiden perässä.

Tietoturva ei ole tuote; se on prosessi.

Kirjoittaja Mikko Hyppönen on F-Securen tutkimusjohtaja.

Triuvare testaa: Microsoftin Teams-sovellus

teamsin-notes-ominaisuus

Notes-välilehdelle voi kirjoittaa muistiinpanoja (klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana)

Microsoftin Teams-sovellus pyrkii vastaamaan modernin työelämän haasteisiin. Viestintätavat organisaatioissa ovat muuttuneet valtavasti ja eri ikäpolvet suosivat eri työkaluja. Muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana viestintävälineet ovat vaihtuneet kirjeistä sähköpostiin. Sähköpostin määrä kasvaa edelleen valtavasti ja nykyään ihmiset odottavat, että viesteihin vastataan lähes välittömästi. Rinnalle on tullut erilaisia kommunikointivälineitä vähentämään sähköpostin tulvaa, kuten keskustelufoorumia tai Facebookia muistuttava Yammer ja pikaviestimenäkin toimiva Skype for Business, joka ei kuitenkaan koskaan ole kunnolla taipunut käytettäväksi useiden eri päätelaitteiden kautta.

teams-keskustelunakyma

Tiimin keskustelunäkymä ja eri kanavat

Kuluttajille suunnattujen työkalujen käyttö on lisääntynyt myös yrityspuolella, ja Teams on yksi keino tuoda tällainen kommunikaatio takaisin yrityksen hallinnan piiriin. Samalla Teams yhdistää nykyaikaiset työskentelytavat pikaviestinnän ympärille.
Teamsissa kommunikaatio perustuu nimen mukaisesti erilaisiin tiimeihin. Tiimeillä voi olla useita eri aihealueita eli kanavia, ja näiden ympärille Teams tuo myös tarvittavat työkalut, kuten tiedostokirjaston, muistiinpanosovelluksen, tehtävälistan sekä esimerkiksi raportointinäkymän. Tulevaisuudessa eri vaihtoehdot tulevat varmasti lisääntymään. Teams toimii käyttöliittymänä, josta näitä aikaisemmin erillisiä palveluita voi käyttää yhdestä ja samasta paikasta.

Timi Rantanen on Microsoft Teamsin asiantuntijaTriuvarella Teamsin esiversiovaihetta on testattu sisäisesti nyt muutamia viikkoja. Näyttää siltä, että Teams tulee integroitumaan muihin Office 365 -tuotteisiin. Testijakson perusteella olemme todenneet, että eri palveluiden välillä siirtyminen on nopeampaa Teamsin sisällä kuin muilla tavoin. Käyttöliittymä toimii rivakasti ja kaikki tiimityöskentelyyn tarvittava on samassa paikassa. Kehitettävääkin toki vielä löytyy; eri ohjelmat eivät vielä toimi ihan saumattomasti yhteen. Esimeriksi Skype for Businessin kanssa integraatio löytyy, mutta kuvien lähetysominaisuus ei vielä toimi, kun Teamsin kautta vastaa Skype-keskusteluun. Toistaiseksi Microsoftin Teams vaikuttaa kuitenkin lupaavalta tulokkaalta, kertoo Triuvaren teknologiajohtaja Timi Rantanen.