REVISIONER OCH UTVECKLINGSPROJEKT

Som extern aktör hjälper vi till med en realistisk budgetering av IT-utgifterna så att ekonomiskt välgrundade beslut kan fattas. Typiska utmaningar inkluderar ofullständig eller spridd information om maskinvarans livscykel, garantiperioder, leasingavtal, nätverksenheternas lösenord, serverinställningar etc.

ICT är ett brett delområde inom affärsverksamheten, så det är bra att veta hur dess olika komponenter fungerar tillsammans och vilken typ av potentiella noder som har skapats.

Huoleton™ ICT-analysen

IT-infrastrukturen expanderas ofta efter behov utan desto grundligare planering varmed helhetsbilden lätt fördunklas och kompatibiliteten mellan de gjorda lösningarna äventyras. Eftersom IT-infrastrukturen är en omfattande helhet är det skäl att se till att varje komponent fungerar bra på såväl hårdvaru- som applikationsnivå.

Läs mer

GDPR-förberedning

EU:s allmänna dataskyddsförordning ställer krav på företagets och organisationens ansvar och skyldigheter rörande hantering av personuppgifter. Dessa krav måste framledes följas och kunna verifieras.

Läs mer

Lätt till molnet – Office 365

Denna tjänst gör ibrukatagandet av Office 365 smidigt och bekymmersfritt. Vi sköter om programanskaffningen, ibruktagandet, användarskolningen och flytten av data från övriga appplikationer.

Läs mer

IT-Managertjänst

Via Triuvare Huoleton™ IT-Managertjänst tillför vi kunden större insyn, mera erfarenhet och kunnande för dagliga funktioner, projekt och anskaffningar rörande kundens ICT-system.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer? Boka ett 30 minuters samtal med våra experter!